bg

Общи условия

1. Записване за пътуване.
1.1. Записване за организирано или индивидуално пътуване се извършва по телефон, факс или интернет, чрез турагенти в страната или директно в офиса на Туроператора. Записването се счита извършено след сключване на договор за организирано пътуване попълване на бланка за записване и внасяне на депозит.
2. Визи.
2.1. За пътувания в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./. В случаите, когато изрично е упоменато, че Туроператорът подготвя и внася документите на Потребителя за конкретно пътуване в съответното посолство, Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуемите се от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството, платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл. 28 от ЗТ.
3. Цени и плащане.
3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора.
3.2. Депозит: ако не е упоменато друго в конкретния договор за индивидуално и/или групово организирано пътуване, размерът на депозита е 30% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договор и попълване на бланка за записване, освен ако в конкретния договор не е упоменат друг срок.
3.3. Окончателно плащане: 70% от общата цена в срок не по-късно от 15 дни преди датата на пътуване, освен ако в конкретния договор не е уговорено друго.
3.4 Цените се определят в лева, а когато същите са посочени в евро, то изчислението им в лева се извършва по фиксинга на БНБ в деня на плащането.
3.5. Увеличение на цената е възможно: при увеличение на транспортните разходи, в т.ч. цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. Изменението на цената се изчислява на база фиксинга на БНБ евро/лев , установен в деня на плащането.
Забележка: Цените на хотелско настаняване по време на панаири и специални събития могат да надвишават обявените цени на рецепция.
4. Права и задължения на Туроператора:
4.1. Да предостави туристическите услуги, заплатени от Потребителя в съответствие с условията на договора и общите условия.
4.2. Да осигури задължителна застраховка на Потребителя “Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната в стандартните условия на застрахователното дружество и да предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховка “Медицински разходи при болест и злополука на туриста” преди началото на пътуването.
4.3. Да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния размер на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.
4.4. Туроператорът е длъжен преди началото на пътуването да предостави на потребителя копие от сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
5. Права и задължения на Потребителя:
5.1. При пътувания извън Р България да си осигури необходимите лични документи (задграничен паспорт, виза или др.), оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България.
5.2 Ако Потребителят е лице, което не е навършило 18 години и ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител)
5.3. Да заплати в пълен обем и в установените в Договора за организирано пътуване срокове стойността на туристическите услуги.
5.4. Да спазва законите на страната, за която пътува.
5.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
5.6. Ако по време на своя престой в чужбина Потребителят изгуби личните си документи, той е длъжен да уведоми за това най-близкото Посолство на Р България. В този случай Туроператорът може да окаже помощ и съдействие, но всички свързани с това разходи са изцяло за сметка на Потребителя.
5.7. В срок до 20 дни преди датата на пътуването Потребителят има право да прехвърля правата и задълженията си по Договора за организирано пътуване на трето лице, ако същото отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и таксата по прехвърлянето, ако не е упоменато друго. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
6. Отговорност на Страните:
6.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по Договора за организирано пътуване, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100 % от стойността на тези услуги.
6.2. Туроператорът не носи отговорност за Потребител недопуснат да излезе от България или недопуснат да влезе на територията на чужда държава от съответните гранични, митнически или др.органи. В този случай заплатената за пътуването сума не се възстановява.
6.3. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
6.4. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
6.5. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, като:
  • Забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;
  • Анулация или прекъсване на пътуването поради обстоятелства или причини, породени от страна на Потребителя;
  • Загуба или повреда на багажа по време на пътуването;
  • Отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;
  • Недопускане на Потребителя от страна на митническите и гранични служби да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
6.6. Туроператорът не носи отговорност за неизпълнение или неточно изпълнение на Договора за организирано пътуване, ако причините за това се дължат на:
а) Потребителя;
б) Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
в) Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
6.7. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи на Договора за пътуване, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят е длъжен да уведоми Туроператора за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението за промяната. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, то същият има право да избира една от следните възможности: а) да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество, ако Туроператорът е в състояние да му предложи такова; б) да му бъде предложено туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай Туроператорът възстановява на потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване или в) да му бъдат възстановени платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail действително могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението.
Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
Туроператорът не носи отговорност при неосъществен трансфер поради закъснение на авиокомпанията или неосъществяване на полет. Времето на изчакване при закъснение на полет е 1 час.
6.8. Извън хипотезите на т.6.2. и т.6.7., както и ако в договора за организирано пътуване или условията на конкретния хотел не е уговорено друго, при отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:
До 21 дни преди датата на заминаване–10% от стойността на почивката/екскурзията;
От 20 преди датата на заминаване до 15 дни – 20% от стойността на всяка една почивка/екскурзия;
От 14 до 7 дни преди датата на заминаване – 30% от стойността на всяка една почивка/екскурзия;
От 6 до 3 дни преди датата на заминаване – 50% от стойността на всяка една почивка/екскурзия;
Под 3 дни преди датата на заминаване – 100% от стойността на всяка една почивка/екскурзия.
7. Спорове и рекламации:
7.1. Всички спорове по изпълнение на сключения договор за организирано пътуване ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане пред компетентния български съд.
7.2. В случай, че по време на пътуването е налице неизпълнение или неточно изпълнение на условията на сключения Договор, Потребителят трябва незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
7.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 7 дни след края на пътуването. Туроператорът се задължава в срок от 10 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя, освен ако в конкретния договор за организирано пътуване или в условията на конкретния хотел не е уговорено друго.
8. Ред за изменение и прекратяване на сключен договор за организирано пътуване.
8.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора за организирано пътуване във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен.
8.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договорите за организирано пътуване се извършва в писмена форма.
8.3. При прекратяване на Договора за организирано пътуване задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
9. Приложение на Общите условия.
9.1.Настоящите Общи условия се прилагат във всички случаи, когато в договора за организирано пътуване или условията на съответния хотел липсва уредба на засегнатите от тези Общи условия въпроси.
9.2.При противоречие между настоящите Общи условия и Договора за организирано пътуване или условията на конкретния хотел, се прилагат разпоредбите на Договора за организирано пътуване, респ. условията на съответния хотел.